ภาพถ่าย ณ เดือนสิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือนสิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือนสิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือนสิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือนสิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ณ เดือนสิงหาคม 2563
0%
คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2564
  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง

0%
ระบบไฟฟ้าดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 6

งานติดตั้งระบบ

0%
ระบบไฟฟ้าดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 6

สถาปัตยกรรม

0%
ระบบไฟฟ้าดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 6